ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมของหน่วยเมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล ฯ จำนวน ๕๙,๗๒๒ ตัว ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา
และประชาชน ณ แหล่งน้ำสาธารณะวัดบึงบูรพา บ.โคกลาว ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยมีปลัดอำเภอปราสาท และพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ ดวง นรบดินทร์ อินทรพิทักษ์ อัครเมศวร
นาคะเมธางกูร แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเป็นประธานระหว่างวันที่ ๑-๖ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๑๑ ราย

ระหว่างวันที่ ๑-๕ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุน
การจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๒
กิจกรรมที่ผ่านมา