ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่   อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้นำกำลังพลปลูกหญ้าแฝกในแปลงขยายกล้าพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องใน “วันดินโลก ๕ ธันวาคม” (World Soil Day)  ณ แปลงขยายกล้าพันธุ์หญ้าแฝก นกส.๕ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าหน่วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๖๑ ณ นกส.๕ สทพ.นทพ.

 

  เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. นำพล  คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. และคณะ ในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561พร้อมให้คำแนะนำในการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

  เมื่อ 23 ต.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรมภาคเช้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร, พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในภาคค่ำร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ หอประชุมอำเภอปราสาท  โดยมีนายประภาส  ศรีจันทร์เวียง  นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี

   เมื่อ 13 ต.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับและส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีกิจกรรมดังนี้
-เวลา 0730 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป
-เวลา 0900 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
-เวลา 1800 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ หอประชุมอำเภอปราสาท โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลาตามโครงการประมงหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ.ม่วงเจริญ หมู่ 4 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ
พ.อ. ชัยพล นิยะสม รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ และคณะ ในการตรวจ
การปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยการพัฒนาพัฒนาบริเวณรอบหนองปะอาว ข้างทีว่าการอำเภอปราสาท จว.ส.ร. ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยมี พ.อ. เอกภาพ  สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จว.ส.ร. เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการแจกจ่ายพันธุ์ปลา ให้กับโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา และส่วนราชการในพื้นที่ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยำ บ.ปันรัว หมู่ที่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายโคเนื้อลูกผสม ให้กับ นพค.53 สนภ.5 นทพ. จำนวน 12 ตัว ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่เป้าหมาย
1.1 พื้นที่ บ.สวนป่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 3 ตัว
1.2 พื้นที่ บ.สำโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 9 ตัว
2. การให้คำแนะนำ
2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเป็นอาชีพเสริม ตามหลักวิชาการ
2.2 การป้องกันและรักษาพยาบาลโรคในปศุสัตว์เบื้องต้น
2.3 การจับสัด และระยะเวลาในการผสมเทียมโค

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้มอบพันธุ์ให้กับ นพค.54 สนภ.5 นทพ. จำนวน 45,000 ตัว เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกร ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

กิจกรรมที่ผ่านมา