ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมของหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการผลิตลูกสุกรพันธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์
ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. จำนวน ๒๓ ตัว ณ โรงเรือนเลี้ยงสุกรพันธุ์ นกส.๕ สทพ.นทพ.


เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้ดำเนินโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ในการแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับกลุ่มเกษตรกร บ.ลำดวนพัฒนา ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล
ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกันตวจระมวล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยได้จัดนิทรรศการผสมเทียมและการผลิตพันธุ์ปลา เพื่อให้ความรู้ให้กับเยาวชน
และผู้ปกครองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งได้นำขนมไปแจกให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม
ณ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้มอบของขวัญวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตร - ธิดา ของกำลังพลในหน่วย ณ หน้าอาคารกองบังคับการ
นกส.๕ สทพ.นทพ.


เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
อ.ปราสาท จว.ส.ร. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ๑ หน่วย ๑ ประชารัฐ โดยการมอบลูกสุกรพันธุ์
จำนวน ๗ ตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร เพื่อส่งเสริมอาชีพในการผลิตสุกร
ณ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้นำกำลังพล
ไปมอบขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพุก เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้กล่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติตนเป็นคนคี
ของชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านลำพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๐ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ผลิตหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อนำไปเป็นอาหารหยาบสำหรับโคหน่วย
และแจกจ่ายให้กับราษฏรในห้วงฤดูแล้งตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ บก. นกส.๕ สทพ.นทพ.

กิจกรรมที่ผ่านมา