ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมของหน่วย

 

 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา และส่วนราชการในพื้นที่ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยำ บ.ปันรัว หมู่ที่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายโคเนื้อลูกผสม ให้กับ นพค.53 สนภ.5 นทพ. จำนวน 12 ตัว ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่เป้าหมาย
1.1 พื้นที่ บ.สวนป่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 3 ตัว
1.2 พื้นที่ บ.สำโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 9 ตัว
2. การให้คำแนะนำ
2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเป็นอาชีพเสริม ตามหลักวิชาการ
2.2 การป้องกันและรักษาพยาบาลโรคในปศุสัตว์เบื้องต้น
2.3 การจับสัด และระยะเวลาในการผสมเทียมโค

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้มอบพันธุ์ให้กับ นพค.54 สนภ.5 นทพ. จำนวน 45,000 ตัว เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกร ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบุเจก หมู่ที่ ๑๕ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๗ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๙๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านจบก หมู่ที่ ๑๙ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๖ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน


กิจกรรมที่ผ่านมา