ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมของหน่วย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ
พ.อ. ชัยพล นิยะสม รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ และคณะ ในการตรวจ
การปฏิบัติราชการของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยการพัฒนาพัฒนาบริเวณรอบหนองปะอาว ข้างทีว่าการอำเภอปราสาท จว.ส.ร. ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ โดยมี พ.อ. เอกภาพ  สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จว.ส.ร. เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการแจกจ่ายพันธุ์ปลา ให้กับโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา และส่วนราชการในพื้นที่ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียวและโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยำ บ.ปันรัว หมู่ที่ 5 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายโคเนื้อลูกผสม ให้กับ นพค.53 สนภ.5 นทพ. จำนวน 12 ตัว ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่เป้าหมาย
1.1 พื้นที่ บ.สวนป่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 3 ตัว
1.2 พื้นที่ บ.สำโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 9 ตัว
2. การให้คำแนะนำ
2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเป็นอาชีพเสริม ตามหลักวิชาการ
2.2 การป้องกันและรักษาพยาบาลโรคในปศุสัตว์เบื้องต้น
2.3 การจับสัด และระยะเวลาในการผสมเทียมโค

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้มอบพันธุ์ให้กับ นพค.54 สนภ.5 นทพ. จำนวน 45,000 ตัว เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกร ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบุเจก หมู่ที่ ๑๕ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๗ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๙๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านจบก หมู่ที่ ๑๙ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๖ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน


กิจกรรมที่ผ่านมา