ติดต่อเรา

  เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๑๔ บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐
โทร : ๐๔๔ ๗๒๘ ๒๐๔ โทรทหาร ๒๑๑๒๙๓๒
e-mail : NGS_RD05@hotmail.com