ผู้บังคับหน่วย

พันโท ธัชพล ขบวนฉลาดนทึก
ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๕ 
สำนักงานทหารพัฒนา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้บังคับหน่วยในอดีต

ลำดับ
ยศ-ชื่อ-สกุล
ตั้งแต่
ถึง
๑.
นาวาอากาศโทชุมพล    เจริญพร
๑ เมษายน ๕๒
๓๑ มีนาคม ๕๖
๒.
พันโทเสกสรรค์              ปาสองห้อง
๑ เมษายน ๕๖
๑ ตุลาคม ๕๙
๓. พันโท เชาวลิต                   เมืองจันทึก ๑ ตุลาคม ๕๙
๑ ตุลาคม ๖๐
๔. พันโท ธัชพล ขบวนฉลาด
๑ ตุลาคม ๖๐
ปัจจุบัน