ประวัติความเป็นมา

   หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๕ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ชื่อย่อ นกส.๕ สทพ.นทพ. จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๒๒๘/๕๒ ลง ๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมี พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์ เสนาธิการทหาร รับคำสั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

   หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๕ ก่อตั้งเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มี พลตรี อนันต์ กาญจนปาน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา (ขณะปีก่อตั้งหน่วย) ซึ่งสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน่วยที่ขึ้นตรง ได้แก่ กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ กองส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์