ภารกิจ

   หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๕ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดำเนิน การเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการสหกรณ์แก่ราษฎรรวมถึงหน่วยทหาร ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การสหกรณ์ การผสมพันธุ์สัตว์ การบำรุงรักษา การรักษาพยาบาล และวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

ผังการจัด