กิจกรรมเดือน เม.ย.๖๑

 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบุเจก หมู่ที่ ๑๕ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๗ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๙๐ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านจบก หมู่ที่ ๑๙ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๖ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ หน.สน.รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) และคณะ ในการตรวจการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561 โดยมี พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.5 สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ซึ่งการรับตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้สนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝก จำนวน 35,000 กล้า (แฝกเปลือย 15,000 กล้า และ แฝกถุง 20,000 กล้า) ให้กับ อบต.บ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธาน รวมทั้งได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมปลูกกล้าพันธุ์หญ้าแฝกกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หนองตะตึงไถง หมู่ที่ 3 บ.กระวัน ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านละเบิก หมู่ที่ ๑๐ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๙๓ คน

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๔ สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโคกเวง หมู่ที่ ๑๗ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๒ คน

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ต้อนรับ พล.ต. อนุชา ยันตรปกรณ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) และคณะฯ ในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

   เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ปลา ตามโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ นพค.54 สนภ.5 นทพ. เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรในโครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ณ นกส.5 สทพ.นทพ.

   เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้สนับสนุนวิทยาการอบรมให้ความรู้ในการผสมเทียมโคกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ บ.ม่วงเจริญ ตามโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค-กระบือ ของ อบต.บ้านไทร พร้อมทั้งได้แจกจ่ายกล้าพันธุ์หญ้าแฝกให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการนำไปปลูกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ.ม่วงเจริญ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตลูกสุกรพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ นพค.54 สนภ.5 นทพ. ณ โรงเรือนเลี้ยงสุกรพันธุ์ นกส.5 สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ ตามโครงการส่งเสริมกาารผลิตลูกสุกรพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ นพค.52 สนภ.5 นทพ. ณ โรงเรือนเลี้ยงสุกรพันธุ์ นกส.5 สทพ.นทพ.

     เมื่อวันที่ 28 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นกส.5 สทพ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม และคณะ ในการตรวจติดตามและกำกับดูแลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ. นทพ. ร่วมกับ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ. นักเรียนและประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดกันทราราม ต.กันตวจระมวน อ.ปราสาท จว.ส.ร.

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุน
การจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล
ครั้งที่ ๓ (ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ)
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันรวมทั้งการสร้างวินัยการออมในทุกกลุ่มช่วงวัย

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๒๗ ราย

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ
พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ในการตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
ณ ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.ส.ร.

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศล ฯ จำนวน ๕๙,๗๒๒ ตัว ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา
และประชาชน ณ แหล่งน้ำสาธารณะวัดบึงบูรพา บ.โคกลาว ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยมีปลัดอำเภอปราสาท และพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ ดวง นรบดินทร์ อินทรพิทักษ์ อัครเมศวร
นาคะเมธางกูร แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเป็นประธาน

ระหว่างวันที่ ๑-๖ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๑๑ ราย

ระหว่างวันที่ ๑-๕ เม.ย.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุน
การจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๒

กิจกรรมเดือน มี.ค.๖๑


ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุน การจัดทำเวท
ีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๒


ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๙ ราย


ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคและกระบือให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๗ ราย


เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ พ.ท.ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จว.ร.อ.
ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จว.ร.อ. และนายอำเภอทุกอำเภอ
โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคและกระบือให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๗ ราย


เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการประชุม
การมอบนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับทีมขับเคลื่อนฯ ทุกตำบลของจังหวัดสุรินทร์
ในการดำเนินการเวทีประชาคม เวทีที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน
ร่วมกับ กกล.รส.จว.ส.ร. และ กอ.รมน.จว.ส.ร. ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕ เป็นประธาน


เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๓ ราย


เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย


มื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๑นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัด
เวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
ณ ศาลาประจำหมู่บ้านจบก หมู่ที่ ๑๙ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่


เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำ
เวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
(ปรับทุกข์ ผูกมิตร) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำ
เวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
(ปรับทุกข์ ผูกมิตร) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านตาเตียว หมู่ที่ ๓ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย
ร่วมกับ อบต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จว.ส.ร. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ
ตามโครงการกองทัพร่วมใจปล่อยพันธุ์ ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์บ้านรันเดง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกให้บริการผสมเทียมโคให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ


เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๑ พ.ท.ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามและเสนอแนะแนวทางการจัดทำเวทีประชาคม
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
และได้จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมฯ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปะปูล
หมู่ที่ ๑๓ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุน
การจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล
ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

กิจกรรมเดือน ม.ค.๖๐


เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ พ.ท.ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยการเวียนเทียน ถวายปัจจัย
เครื่องไทยทาน และภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าไทรทอง ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตำบล ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการผลิตลูกสุกรพันธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์
ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. จำนวน ๒๓ ตัว ณ โรงเรือนเลี้ยงสุกรพันธุ์ นกส.๕ สทพ.นทพ.

กิจกรรมเดือน ม.ค.๖๐


เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้ดำเนินโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ในการแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับกลุ่มเกษตรกร บ.ลำดวนพัฒนา ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล
ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกันตวจระมวล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยได้จัดนิทรรศการผสมเทียมและการผลิตพันธุ์ปลา เพื่อให้ความรู้ให้กับเยาวชน
และผู้ปกครองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งได้นำขนมไปแจกให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม
ณ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้มอบของขวัญวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตร - ธิดา ของกำลังพลในหน่วย ณ หน้าอาคารกองบังคับการ
นกส.๕ สทพ.นทพ.


เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
อ.ปราสาท จว.ส.ร. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ๑ หน่วย ๑ ประชารัฐ โดยการมอบลูกสุกรพันธุ์
จำนวน ๗ ตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร เพื่อส่งเสริมอาชีพในการผลิตสุกร
ณ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้นำกำลังพล
ไปมอบขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพุก เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้กล่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติตนเป็นคนคี
ของชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านลำพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

กิจกรรมเดือน ธ.ค.๖๐


ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๐ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ผลิตหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อนำไปเป็นอาหารหยาบสำหรับโคหน่วย
และแจกจ่ายให้กับราษฏรในห้วงฤดูแล้งตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ บก. นกส.๕ สทพ.นทพ.