กิจกรรมเดือน มี.ค.๖๑


ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุน การจัดทำเวท
ีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๒


ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๙ ราย


ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคและกระบือให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๗ ราย


เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ พ.ท.ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จว.ร.อ.
ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จว.ร.อ. และนายอำเภอทุกอำเภอ
โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคและกระบือให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๗ ราย


เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการประชุม
การมอบนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับทีมขับเคลื่อนฯ ทุกตำบลของจังหวัดสุรินทร์
ในการดำเนินการเวทีประชาคม เวทีที่ ๒ สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน
ร่วมกับ กกล.รส.จว.ส.ร. และ กอ.รมน.จว.ส.ร. ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕ เป็นประธาน


เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๓ ราย


เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย


มื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๑นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัด
เวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
ณ ศาลาประจำหมู่บ้านจบก หมู่ที่ ๑๙ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกบริการผสมเทียมโคให้กับราษฎรในพื้นที่


เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำ
เวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
(ปรับทุกข์ ผูกมิตร) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปอยจุม หมู่ที่ ๑๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำ
เวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
(ปรับทุกข์ ผูกมิตร) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านตาเตียว หมู่ที่ ๓ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย
ร่วมกับ อบต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จว.ส.ร. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ
ตามโครงการกองทัพร่วมใจปล่อยพันธุ์ ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์บ้านรันเดง ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม
ออกให้บริการผสมเทียมโคให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ


เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๑ พ.ท.ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามและเสนอแนะแนวทางการจัดทำเวทีประชาคม
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ ๑
และได้จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมฯ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านปะปูล
หมู่ที่ ๑๓ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุน
การจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล
ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านโคกจราบ หมู่ที่ ๘ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

กิจกรรมเดือน ม.ค.๖๐


เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ พ.ท.ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยการเวียนเทียน ถวายปัจจัย
เครื่องไทยทาน และภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าไทรทอง ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้จัดกำลังพลเข้าร่วม สนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตำบล ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านตาเบา หมู่ที่ ๒ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้ดำเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการผลิตลูกสุกรพันธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์
ให้กับ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. จำนวน ๒๓ ตัว ณ โรงเรือนเลี้ยงสุกรพันธุ์ นกส.๕ สทพ.นทพ.

กิจกรรมเดือน ม.ค.๖๐


เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ได้ดำเนินโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ในการแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับกลุ่มเกษตรกร บ.ลำดวนพัฒนา ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล
ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกันตวจระมวล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยได้จัดนิทรรศการผสมเทียมและการผลิตพันธุ์ปลา เพื่อให้ความรู้ให้กับเยาวชน
และผู้ปกครองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งได้นำขนมไปแจกให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม
ณ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้มอบของขวัญวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตร - ธิดา ของกำลังพลในหน่วย ณ หน้าอาคารกองบังคับการ
นกส.๕ สทพ.นทพ.


เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ นกส.๕ สทพ.นทพ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
อ.ปราสาท จว.ส.ร. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ๑ หน่วย ๑ ประชารัฐ โดยการมอบลูกสุกรพันธุ์
จำนวน ๗ ตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร เพื่อส่งเสริมอาชีพในการผลิตสุกร
ณ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จว.ส.ร.


เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. ได้นำกำลังพล
ไปมอบขนมและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพุก เนื่องในกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้กล่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติตนเป็นคนคี
ของชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านลำพุก ต.ตาเบา อ.ปราสาท จว.ส.ร.

กิจกรรมเดือน ธ.ค.๖๐


ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๐ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ.
ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ผลิตหญ้าแห้งอัดฟ่อน เพื่อนำไปเป็นอาหารหยาบสำหรับโคหน่วย
และแจกจ่ายให้กับราษฏรในห้วงฤดูแล้งตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ พ.ท. ธัชพล ขบวนฉลาด ผบ.นกส.๕ สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ บก. นกส.๕ สทพ.นทพ.